Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) in Pravilnika o postopku vpisa otrok v vrtec in druga pravila poslovanja vrtca, enota Vrtec Cirkulane objavlja naslednji javni

VPIS NOVINCEV V VRTEC CIRKULANE

za šolsko leto 2022/2023

I. Programi predšolske vzgoje, ki se bodo izvajali v vrtcu:

Dnevni program predšolske vzgoje (traja do 9 ur dnevno) s kosilom

II. Vpis in sprejem otrok

  1. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
  2. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami.
  3. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami, predložijo individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo.
  4. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
  5. Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec.

Vrtec bo starše pisno obvestil o datumu vključitve otroka v vrtec, sklenitvi pogodbe o ureditvi medsebojnih obveznosti med vrtcem in starši in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

V vrtec se sprejema in vpisuje otroke tudi med šolskim letom, vendar le v tiste oddelke, kjer so še prosta mesta.

III. Postopek vpisa otrok v vrtec

Obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec, se nahaja na spletni strani zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč, enota Vrtec Cirkulane oz. jo lahko starši prejmejo na sedežu enote vrtca (Vrtec Cirkulane, Cirkulane 69, 2282 Cirkulane).

Starši izpolnjeno Vlogo za vpis otroka v vrtec oddajo po e-pošti na naslov: vrtec.cirkulane@cirkulane-zavrc.si oz. jo lahko oddajo v tajništvu OŠ Cirkulane-Zavrč, v Cirkulanah, po pošti (priporočeno, na naslov: OŠ Cirkulane-Zavrč, Cirkulane 57, 2282 Cirkulane) in v vrtcu Cirkulane.

Vpis novince poteka v obdobju od 1.3.2022 do 31.3.2022. Starši bodo o sprejemu otroka v program vrtca obveščeni pisno, najpozneje do 15.5.2022.

Ob oddaji Vloge za vpis novincev v vrtec, morajo straši/skrbniki spoštovati in upoštevati vse preventivne ukrepe in navodila zavoda, za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki so objavljeni na oglasni deski zavoda/ob vhodu v vrtec.

Ravnateljica zavoda

Suzana Petek


Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) in Pravilnika o postopku vpisa otrok v vrtec in druga pravila poslovanja vrtca, enota Vrtec Zavrč objavlja naslednji javni

VPIS NOVINCEV V VRTEC ZAVRČ

za šolsko leto 2022/2023

I. Programi predšolske vzgoje, ki se bodo izvajali v vrtcu:

Dnevni program predšolske vzgoje (traja do 9 ur dnevno) s kosilom

II. Vpis in sprejem otrok

  1. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
  2. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami.
  3. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami, predložijo individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo.
  4. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
  5. Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec.

Vrtec bo starše pisno obvestil o datumu vključitve otroka v vrtec, sklenitvi pogodbe o ureditvi medsebojnih obveznosti med vrtcem in starši in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

V vrtec se sprejema in vpisuje otroke tudi med šolskim letom, vendar le v tiste oddelke, kjer so še prosta mesta.

III. Postopek vpisa otrok v vrtec

Obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec, se nahaja na spletni strani zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč, enota Vrtec Zavrč oz. jo lahko starši prejmejo na sedežu enote vrtca (Vrtec Zavrč, Zavrč 14, 2283 Zavrč).

Starši izpolnjeno Vlogo za vpis otroka v vrtec oddajo po e-pošti na naslov: vrtec.cirkulane@cirkulane-zavrc.si oz. jo lahko oddajo v tajništvu OŠ Cirkulane-Zavrč, v Cirkulanah, po pošti (priporočeno, na naslov: OŠ Cirkulane-Zavrč, Cirkulane 57, 2282 Cirkulane) in v vrtcu Zavrč.

Vpis novince poteka v obdobju od 1.3.2022 do 31.3.2022. Starši bodo o sprejemu otroka v program vrtca obveščeni pisno, najpozneje do 15.5.2022.

Ob oddaji Vloge za vpis novincev v vrtec, morajo straši/skrbniki spoštovati in upoštevati vse preventivne ukrepe in navodila zavoda, za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki so objavljeni na oglasni deski zavoda/ob vhodu v vrtec.

Ravnateljica zavoda

Suzana Petek


Javni razpis za vpis otrok v vrtec Cirkulane za šolsko leto 2022-2023

Javni razpis za vpis otrok v vrtec Zavrč za šolsko leto 2022-2023

Vloga za vpis otroka vrtec Cirkulane 2022

Vloga za vpis otroka vrtec Zavrč 2022

(Skupno 289 obiskov, današnjih obiskov 1)