SODELOVANJE S STARŠI

Ob otrocih in vzgojiteljicah so v vzgojnem procesu pomembni udeleženci tudi starši.

Oblike sodelovanja s starši so naslednje:

 • vsakodnevne sprotne izmenjave informacij,
 • pogovorne ure, ki se izvajajo v obliki individualnih pogovorov s starši,
 • roditeljski sestanki,
 • strokovna predavanja za starše,
 • ustvarjalne delavnice za starše,
 • neformalna srečanja: praznovanja, izleti, pikniki, prireditve,
 • ob praznovanju rojstnih dni otrok,
 • akcije Zbiranje starega papirja, zamaškov in baterij,
 • svet staršev vrtca in svet zavoda.

SVET STARŠEV VRTCA

Svet staršev sestavljajo starši posameznega oddelka izvoljeni na roditeljskih sestankih (predstavnik in nadomestni član).

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom …

PRAVICE STARŠEV

 • spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj in jim dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom,
 • starše obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo, da sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti,
 • s starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, aktivnostih v skupini in vrtcu,
 • z informacijami o otroku in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, ravnamo odgovorno in jih ohranjamo zaupne,
 • seznanjamo starše s spoznanji stroke o predšolskem otroku in jih ozaveščamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja,
 • ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo starše, da s svojo prisotnostjo v skupini pomagajo otroku pri prilagajanju na vrtec.

OBVEZNOSTI STARŠEV

 • da spoštujejo delo, dnevni red, poslovni čas ter organizacijo in osebje vrtca,
 • da redno plačujejo stroške programa, v katerega je vključen otrok,
 • ob prihodu v vrtec so dolžni otroka oddati vzgojiteljici ali njeni pomočnici,
 • ob odhodu otroka iz vrtca so dolžni o tem obvestiti vzgojiteljico ali njeno pomočnico,
 • da obvestijo vrtec o otrokovi daljši ali krajši odsotnosti,
 • da pripeljejo v vrtec zdravega otroka,
 • v primeru poškodbe ali nenadne bolezni otroka so po obvestilu vzgojitelja dolžni v najkrajšem času priti po otroka v vrtec,
 • v primeru otroških nalezljivih to takoj sporočiti odgovorni osebi v vrtcu,
 • da najkasneje na dan vstopa v vrtec vzgojiteljici izročijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka,
 • da pisno najavijo izpis iz vrtca,
 • da uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov,
 • da upoštevajo navodila in obvestila na oglasnih deskah za starše,
 • da so otroci oblečeni in obuti vremenu in napovedanim dejavnostim primerno,
 • da mlajše otroke v vrtec uvajajo postopno in ob svoji prisotnosti v dogovoru z vzgojiteljico,
 • da sproti obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov o  svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu,
 • da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja.

 

Pomočnica ravnateljice

Tatjana  Jurgec

 

(Skupno 142 obiskov, današnjih obiskov 1)