Dragi učenec, učenka, spoštovani starši!

V predmetnik devetletne šole so vključeni tudi izbirni predmeti. Le ti so namenjeni poglabljanju in  nadgradnji znanja z nekega področja. Aktivne oblike dela omogočajo pridobivanje izkušenj ter povezovanje teorije in prakse. Z izbiro je dana možnost upoštevanja učenčevih lastnih interesov in sposobnosti.

Radi bi vam predstavili predmete, ki jih šola mora ponuditi, tiste, ki jih kadrovsko lahko izvajamo, in tiste, ki so bili v preteklih letih najbolj aktualni. Predmeti so razdeljeni na družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični sklop. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši.

V primeru, da se je učenec odločil za tuj jezik, ki obsega dve uri tedensko, njegova izbira že zadostuje za izpolnitev obveznosti obiskovanja izbirnih predmetov. Ob vašem soglasju pa lahko izbere še dodatni predmet.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Sodelovanja je lahko oproščen v celoti, ali pa le pri eni uri tedensko. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Predmet ali več predmetov lahko izbere iz kateregakoli sklopa.

Izbirni predmeti so večinoma enoletni, lahko pa jih učenec obiskuje dve leti ali tri leta. Učenec si lahko enoletne predmete izbere le enkrat.

Izbirni predmeti so obvezni, se ocenjujejo in se tudi pri njih redno beleži odsotnost, neopravičeni izostanki so torej neopravičene ure.  Ocene se vpišejo v redovalnico in v spričevalo.

Učenec se za izbiro odloči na osnovi pisne prijave v LoPolisu do 20.aprila 2020.  V mesecu septembru še ima čas, da odločitev spremeni. Vendar se lahko vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in če se sprememba sklada z njegovim individualnim urnikom.

Več informacij o izbirnih predmetih dobite še na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (učni načrti izbirnih predmetov)  in seveda pri učiteljih,  ki so vam posamezne predmete predstavljali.

O dokončni izbiri naj odloča lasten interes in vedoželjnost učenca. Starši lahko otroku svetujete, vendar to ne sme biti vaša odločitev.

Naj bo izbira res prava.

OPIS OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV v 7., 8. in 9. razredu
NEMŠČINA

KOLIKO LET TRAJA IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA?

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima tuji jezik čedalje večji pomen tudi v vzgoji in izobraževanju. Še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov Avstrijcev, in ne tako zelo oddaljenih Nemcev ter Švicarjev.

Nemščina je triletni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko v 7. ( 70 ur), 8. (70 ur) in 9. (64 ur) razredu.

Učenci lahko sicer po enem ali dveh letih učenja izstopijo, vendar je pomembna kontinuiteta učenja, zato je priporočljivo, da učenci z učenjem nadaljujejo. Z učenjem pa lahko začnejo tudi v 8. ali 9. razredu, če imajo ustrezno predznanje.

KOMU JE PREDMET NAMENJEN?

Pri izbirnem predmetu nemščina se trudimo, da bi vsak učenec doživel uspeh. Predmet je namenjen vsem tistim, ki jim učenje jezikov in spoznavanje drugih kultur predstavlja nov izziv. Pouk nemščine je v prvi vrsti komunikativen in interaktiven, učence spodbuja h kreativnosti in samostojnosti. Učne vsebine prilagajamo učencu in njegovemu učnemu stilu (uporabljamo slikovna, tekstovna, slušna in druga  gradiva, internet, računalniške programe, različne didaktične igre in podobno). Trudimo se ustvariti prijetno delovno ozračje in razvijati sposobnost samostojnega učenja.

BISTVO IP NEMŠČINA:

Znanje nemščine prinaša posameznikom določene prednosti, saj je to materni jezik več kot 100 milijonov Evropejcev in eden izmed svetovnih jezikov (turizem, gospodarstvo, možnosti študija v tujini, možnosti zaposlitve,…)

Učenci pri pouku nemščine skladno razvijajo vse jezikovne sposobnosti; slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje v vsakdanjih situacijah, usposabljajo se za navezovanje stikov in komuniciranje predvsem s sovrstniki.

Pridobivajo vedenje o tujih deželah in ljudeh, njihovih kulturah in navadah  in hkrati razvijajo občutljivost ter razumevanje za drugačnost. Krepijo svojo radovednost, željo in potrebo po novem znanju ter razvijajo sposobnosti za pridobivanje znanja in spretnosti. .

Tematska področja, ki jih obravnavamo pri pouku nemščine, se navezujejo na vsebine iz vsakdanjega življenja: jaz, prijatelji, hobi, družina, dom, šola, hrana in pijača, živali, vsakdanjik, moje telo, v mestu, poklic,… Pri nemščini poleg običajnih oblik učenja tujega jezika tudi pojemo, ustvarjamo in delamo predstavitve ter  izvajamo intervjuje, igre vlog, dramatizacije krajših prizorov, se učimo s pomočjo učnih postaj, kart in drugo.

VERSTVA IN ETIKA

Današnja odprtost in povezanost sveta omogoča in zahteva boljše poznavanje različnih verstev in njihovih kultur, istočasno pa bi se naj gojilo vzajemno spoštovanje med ljudmi različnih verskih in neverskih nazorov. Etiko je smiselno razumeti kot obravnavanje moralnih razsežnosti medčloveških odnosov in življenjskih vprašanj, njihovih versko – nazorskih ozadij in posledic, glede na različnost.

V 7. razredu se v okviru predmeta obravnava svet in njegova verstva;

Kot izhodišče izhajamo iz verstva našega okolja, njegovih značilnosti. To je osnova za soočanje vzrokov in vzornikov, iskanju naše in njihove enkratnosti, identitete.

Pozornost je namenjena nasprotjem, ki lahko izhajajo iz nesprejemanja različnosti, ter pogojem in načelom, ki omogočajo sožitje,- vrednote človeškega življenja, dostojanstva, miru, pravičnosti, sporazumevanja.

S pomočjo tega predmeta pripravljamo učence na kritičen vstop v družbo, ki bo temeljila na sodelovanju, sporazumevanju, tudi glede na versko različnost.

Izvajalec predmeta: Izidor Gnilšek

LIKOVNO SNOVANJE 1 in 2

Likovno snovanje je predmet, ki temelji na odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti in je pomemben dejavnik, ki dopolnjuje vsebine rednega pouka likovna vzgoja. Poglobljeno raziskovanje znotraj predmeta oblikuje pomembne osebnostne lastnosti učencev in to emocionalne, socialne, motorične in spoznavne.

Celotna dejavnost predmeta likovno snovanje temelji za razvojem učenčeve ustvarjalnosti. Predstavlja nadaljevanje in usmerjanje likovnega raziskovanja sveta, odkrivanje posebnosti likovnega izražanja in poglabljanje posluha za likovna dela umetnikov kakor tudi uporabnih predmetov ter likovne problematike v ožjem in širšem okolju. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju in razumevanje sodobne vizualne komunikacije (televizija, fotografija, video).

Izvajalka predmeta: Karla Domjan

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Izbirni predmet varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) je enoletni izbirni predmet. Naravne in druge nesreče so v Sloveniji pogoste, nekatere bolj, druge pa se pojavljajo v daljših časovnih intervalih. Za vse velike nesreče je značilno, da ogrožajo življenja ljudi, uničujejo premoženje, pridelke itn., zato je zelo pomembno, kako smo posamezniki na nesreče pripravljeni. Od tega, kaj bomo storili, kako bomo ravnali med nesrečo in po njej, je namreč lahko odvisno, ali bomo preživeli.

Cilji in vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami, ki jih učenci obravnavajo pri obveznih predmetih in dejavnostih. S predmetom pri učencih spodbujamo dejaven odnos do okolja, naravnih in drugih nesreč ter pripravljenost pomagati in opravljati prostovoljno delo.

Učenci pri predmetu:

 • pridobijo temeljno znanje o ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč,
 • seznanijo se s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji,
 • pridobijo temeljno znanje o nujnosti organiziranja reševalnih služb in vlogo posameznikov v njih,
 • primerjajo in razčlenjujejo naloge in organizacijo reševalnih služb ter humanitarnih organizacij,
 • pridobivajo izkušnje in razvijajo spretnosti ter veščine za primerno ukrepanje pred nesrečami,
 • razvijajo vrednote solidarnosti in prostovoljnosti, zavedajo se pomena varnosti kot vrednote.

Izvajalec predmeta: Ivo Zupanič

TURISTIČNA VZGOJA

Izbirni predmet TURISTIČNA VZGOJA je enoletni predmet, ki ga lahko obiskujejo učenci 7., 8. in 9. razreda in obsega 32/35 ur. Zakaj se odločimo za izbirni predmet TURISTIČNA VZGOJA?

Radi bi spoznali turizem kot možno področje našega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela.

Seznanili se bomo z osnovami turizma v domačem kraju ter o pomenu turizma za razvoj kraja kot tudi za razvoj države.

Spoznali in vrednotili bomo kulturno in naravno dediščino v domačem okolju in v Sloveniji ter ob tem pridobivali nacionalno samozavest in ponos.

Vključevali se bomo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavali ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega.

Spoznali bomo poklice v turizmu in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih.  Spoznali bomo turistično društveno dejavnost in se pripravljali za sodelovanje v turističnem društvu.

Razvijali bomo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

Delo bo predvsem terensko – obiskali bomo turistično društvo, TIC, turistično agencijo, grad, muzeje, …sodelovali v projektu “Spoznavajmo države EU”, ogledali hotel Primus na Ptuju

V učilnici se bomo pripravljali na terensko delo, vrednotili in analizirali leto, se pogovarjali o turistih, svojih potovanjih, o gostoljubnosti, o bontonu pri mizi, o turističnih objektih, pripravljali razstave in podobno.

Za zbiranje raznih podatkov bomo uporabljali knjižnico in računalniško učilnico.

Turizem smo ljudje – je neke vrste ljudsko gibanje, ki ga snujejo ljudje in je namenjen ljudem, postaja način kakovostnega življenja.

Izvajalka predmeta: Suzana Petek

ANSAMBELSKA IGRA

V novem šolskem letu bomo na šoli izvajali glasbeni izbirni predmet ansambelska igra. Pri predmetu bodo poleg Orffovih glasbil učenci spoznali in igrali na ljudska, lastna, elektronska glasbila ter posamezna klasična glasbila.  Učenci, ki se bodo odločili za predmet, se bodo po najbolj naravni poti seznanili tudi z glasbenimi zapisi. Le-te bodo spoznali neposredno ob izvajanju, saj je predmet naravnan praktično in ne teoretsko. Predmet omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, otroci sami izvajajo, učitelj je le zgolj mentor in koordinator dela.

Učenci so vseskozi aktivni, vsak igra na določen inštrument. Uspešni so tako otroci brez glasbenega predznanja, kot otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo. Kdor ima svoje glasbilo, ga lahko prinese tudi k predmetu.

Izvajalka predmeta: Nastja Pančič Čurin

OBDELAVA GRADIV – LES

Les, ta starodavni material, spremlja človeka od pradavnine pa vse do današnjih dni. V svojem civilizacijskem razvoju je človek les vedno ponovno odkrival in prilagajal njegovo uporabo trenutnim potrebam. Iz njega je izdeloval predmete, ki so mu lajšali življenje ali pa je izkoriščal v njem skrito lepoto, da je lažje preživel dolge mrzle zime.

Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv – les (OGL) učenci napravijo sintezo znanj in veščin s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili v nižjih razredih. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi: papirna gradiva, usnje, slama, mehka žica ipd.

Izvajalec predmeta: Ivo Zupanič

OBDELAVA GRADIV – KOVINE

Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv – kovine (OGK) učenci nadgradijo in poglobijo znanja in veščine s področja obdelave gradiv. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so kovine, ki jih kombiniramo z drugimi: les, umetne snovi, usnje, ipd. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni in strojni. Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka, skrb za varno delo in razvijanje ročnih spretnosti.

Izbirni predmet obdelava gradiv – kovine je zastavljen tako, da učencem omogoča pridobiti kakovostno znanje in spretnosti na način, ki jim je najbližji, to je s praktičnim delom. V začetku bodo izdelovali preprostejše izdelke in nato prešli na zahtevnejše. Praktično delo bo večinoma samostojno. V načrtovanje izdelkov bo vključeno tudi tehnično risanje s programoma CiciCAD in SketchUp.

Izvajalec predmeta: Ivo Zupanič

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (3D MODELIRANJE)

Svet zaznavamo prostorsko v treh dimenzijah, zato že v osnovni šoli učenci spoznavajo prostorske odnose in v sklopu več predmetov izboljšujejo prostorsko inteligenco. Predmet risanje v geometriji in tehniki uvaja učenca v svet oblikovanja predmetov v navideznem (virtualnem) prostoru z uporabo računalniškega grafičnega orodja.

Tridimenzionalni modeli so namenjeni za:

 • predstavitev v namišljenem prostoru, kamor uvrščamo igre, virtualni svet ipd.,
 • upodobitev, ki je uporabna za reklamne namene, za animacije, modele, predstavitve ipd. in
 • za izdelavo predmetov na računalniško krmiljenih strojih (stružnice CNC, 3D-tiskalniki in drugi stroji) za potrebe medicine, industrije, umetnosti, obrti, restavratorstva ipd.

Izbirni predmet se medpredmetno povezuje z TIT, matematiko, likovno umetnostjo in računalništvom.

Izvajalec predmeta: Ivo Zupanič

RAČUNALNIŠTVO (urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja)

Računalništvo je naravoslovno – tehnični predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju. Predmet je razdeljen na tri sklope: urejanje besedil, sledi multimedija in nato računalniška omrežja.

Pri izbirnem predmetu računalništva učenci in učenke spoznavajo pomen in vlogo računalnika v sodobni družbi. Pri tem z njim iščejo, zbirajo, obdelajo, oblikujejo, predstavijo in vrednotijo informacije, ki jih zanimajo pri delu doma, v šoli in pri zabavi.

Računalniki so v sodobni družbi del vsakdana. Osnovno znanje računalništva postaja za odraščajoče generacije družbena norma. Moč računalnika je izrazita na večih področjih. Pri izbirnih predmetih, ki so sklop računalništva, pa skušamo računalnik predstaviti kot zelo močno orodje za izražanje raznovrstne kreativnosti, kot orodje za dosego raznih ciljev, in kot odličen pripomoček, pomagalo za razširitev znanja iz slehernega področja človeškega delovanja.

Izvajalec predmeta: Robert Železnik

RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI

Razred: 7., 8. in  9. razred

Predviden obseg ur: 35 ur (9. r 32 ur)

Opredelitev predmeta: Izbirni predmet se povezuje s predmetom naravoslovje v 7. r. in biologije v 8. r in 9. r. Je nadgradnja biologije in spada med naravoslovne predmete. Je enoletni predmet. Prijavijo se lahko učenci 7., 8. in 9. r.

Opis predmeta:

Učenci poglobijo, nadgradijo, razširijo znanje in izkušnje, ki so jih dobili pri temeljnih  predmetih. V ospredju je povezovanje teorije in prakse, pridobivanje uporabnega znanja. Temu so tudi prilagojene metode dela, ki težijo k izkušenjskemu učenju, aktivnemu delu na terenu, k samostojnemu vodenemu opazovanju.

Učenci bodo poglobljeno spoznali odnose med živimi bitji in njihovim okoljem ter načine onesnaževanja kopnega, vode in zraka. Spoznajo vpliv tehnologij, tehnik in drugih dejavnosti      sodobnega gospodarjenja na naravne ekosisteme in bivalno okolje človeka. Utrjujejo, pridobivajo in poglabljajo osnovno znanje o živem svetu ter o dogajanjih v okolju. S pomočjo osvojenega znanja in razumevanja ekoloških zakonitosti si učenci izoblikujejo pozitiven odnos do narave in se zavedo potrebe po ekološko ustreznem ravnanju z okoljem in po njegovem varovanju.

Izvajalka predmeta: Darka Korošak Hazenmali

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Namen enoletnega predmeta Šport za sprostitev je doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe, spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih…

Šport za sprostitev bomo izvajali v obliki športnih popoldnevov.

Primer vsebin: tek in pohodi v naravi, plavanje, kolesarjenje, rolanje, drsanje, jahanje, kajak in SUP, bowling, plezanje, footgolf,…

Izvajalci: športni pedagogi

IZBRANI ŠPORT – atletika

Namen enoletnega programa izbrani šport je poglabljanje vsebin posameznega športa, v tem primeru atletike. Predmet je namenjen vsem učencem, ne le tistim, ki se ukvarjajo z atletiko. Tako se bomo naučili osnove vseh atletskih disciplin, se poglobili v tehniko in pripravo vsakemu lastne discipline, naše pridobljeno znanje bomo poskušali pokazati na medobčinskem tekmovanju. V času izven tekmovanj bomo v okviru kondicijske priprave izvajali tudi druge športe, kot so nogomet, odbojka…

Izvajalci: športni pedagogi

MATEMATIČNA DELAVNICA

Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in z učiteljem.

Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti. Vsebina in oblika dela se prilagaja interesom in sposobnostim udeležencev. Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov (Matematična delavnica 7, Matematična delavnica 8, Matematična delavnica 9), ki se zaporedoma navezujejo na vsebine pouka matematike sedmega, osmega oz. devetega razreda devetletke. Učenec naj načeloma obiskuje delavnico, ki se navezuje na razred, ki ga učenec obiskuje. Učenec lahko obiskuje delavnico za osmi ali deveti razred, tudi če ni bil udeležen v predhodnih matematičnih delavnicah.

Pri predmetu matematična delavnica učenci:

 • pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi pri rednem pouku,
 • razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja,
 • oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne matematične dejavnosti,
 • razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina razmišljanja,
 • razvijajo prostorsko predstavljivost,
 • se učijo celovitega načrtovanja in izvajanja matematičnih dejavnosti ter sodelovanja z drugimi,
 • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

Izvajalka predmeta: Janja Solina Črnivec

GLEDALIŠKI KLUB

 »Svet je oder, kjer igra vsakdo svojo vlogo.«
                                         W. Shakespeare

Gledališki klub je izbirni predmet, ki je namenjen razvijanju gledališke ustvarjalnosti za učence 7., 8. in 9. razreda. Skozi šolsko leto se tako učimo  osnovnih gledaliških veščin, nastopanja, obvladovanja telesa, improvizacije, pantomime, deklamiranja in recitiranja. Gledališki klub je predmet,  ki zajema spoznavanje in ustvarjanje gledališča, igre, dramskih besedil in čisto nove, avtorske predstave, kjer učenci sodelujejo v vseh fazah – od idejne zasnove, do priprave scene in kostumov ter uprizoritve predstave za učence, učitelje  in starše.

Izvajalka predmeta: Janja Solina Črnivec

(Skupno 509 obiskov, današnjih obiskov 1)